Veluwse Onderwijsgroep maakt werk van toekomstbestendig onderwijs

De Veluwse Onderwijsgroep staat voor eigentijds en vooruitstrevend onderwijs. Dat vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit zodat we continu kunnen inspelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen. Daarom is de Veluwse Onderwijsgroep voornemens om de juridische inrichting van de groep aan te passen naar een samenwerkingsbestuur en het vmbo anders in te richten.

In toenemende mate wordt van het onderwijs gevraagd om meer maatwerk voor leerlingen, doorlopende leerlijnen tussen PO en VO, meer aandacht voor zogeheten 21ste-eeuwse vaardigheden en een betere samenwerking met het bedrijfsleven. Tegelijk ziet het onderwijs zich gesteld voor stevige uitdagingen. Denk aan: het lerarentekort, een toenemende verantwoordingsplicht (met bijkomende administratieve lasten) en krimp van het leerlingenaantal. Het vmbo wordt bovendien geconfronteerd met een imago dat geen recht doet aan het onderwijs dat er wordt gegeven. Goed beroepsgericht onderwijs is van groot belang, hetgeen wordt ondersteund door campagnes en programma’s als Trots op vmbo en Sterk Techniekonderwijs. Ook vanuit het bedrijfsleven is de vraag naar mensen met een praktijkgerichte opleiding groot.

Deze ontwikkelingen vragen van de Veluwse Onderwijsgroep onder meer om innovatie van het onderwijs. De drie vmbo-scholen die deel uitmaken van de Veluwse Onderwijsgroep –  Edison College, Sprengeloo en Veluws College Cortenbosch – hebben daarom de handen ineengeslagen. Zij maakten een plan om in de toekomst twee nieuwe vmbo-scholen op te richten met een sterk toekomstgericht onderwijsconcept, waarin meer ruimte is voor maatwerk en praktijk en waarin leerlingen meer keuzemogelijkheden hebben. De scholen, die van elkaar verschillen in onderwijsaanbod en karakter, werken intensief samen. ‘Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst is meer maatwerk nodig’, zegt Wim Hoetmer, bestuurder van de Veluwse Onderwijsgroep. ‘Niet iedere leerling is hetzelfde en leert op dezelfde manier en niet iedereen weet op z’n 12de al welke richting hij of zij op wil. In het nieuwe concept is er voor iedere vmbo-leerling een school die bij hem of haar past. Daarnaast is er de mogelijkheid om via uitwisseling en samenwerking tussen de scholen het onderwijs helemaal passend te maken.’ De drie bestaande vmbo-scholen zullen op termijn in de twee nieuwe scholen opgaan.

Het versterken van het vmbo laat zien hoe belangrijk samenwerking is. Dat geldt ook voor andere ontwikkelingen en uitdagingen. Om die samenwerking te faciliteren, is het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep voornemens een samenwerkingsbestuur te vormen. De Veluwse Onderwijsgroep bestaat nu uit vijf stichtingen, wat een intensieve samenwerking tussen de scholen bemoeilijkt. ‘Door verder te gaan in een samenwerkingsbestuur vormen we één stichting waarbinnen zowel scholen met een openbaar karakter als scholen met een specifieke levensbeschouwelijke identiteit samenwerken’, licht Wim Hoetmer toe. ‘Scholen behouden de ruimte om passend bij hun eigen schoolcultuur en leerlingenpopulatie goed onderwijs te verzorgen.’

De komende periode spreken de medezeggenschapsraden van de Veluwse Onderwijsgroep en de gemeente Apeldoorn zich uit over de plannen voor het vmbo en een samenwerkingsbestuur.