GMR primair onderwijs

Alle basisscholen van de Veluwse Onderwijsgroep hebben een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) primair onderwijs, waarin alle medezeggenschapsraden vertegenwoordigd zijn.

Samenstelling GMR

De GMR is samengesteld uit een MR-leden van de van de verschillende basisscholen die onder de Veluwse Onderwijsgroep vallen. In de GMR is het aantal ouders en medewerkers gelijk. De GMR-leden nemen zitting in de GMR voor een periode van drie jaar. Per school is er tijdens de GMR-vergadering één afgevaardigde, een ouder of een leerkracht. Uitzondering hierop is SBO de Vorm. Aangezien dit een school is voor speciaal basisonderwijs bestaat de afvaardiging van deze school uit een ouder en een leerkracht.

Werkwijze

De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de GMR. Zij hebben overleg met de directeur primair onderwijs, die tevens aanwezig is bij de GMR-vergaderingen, om actuele zaken te bespreken en vooraf de vergaderingen voor te bereiden.

De GMR heeft als beleid dat advies- en instemmingaanvragen zoveel mogelijk eerst in oriënterende zin besproken worden. Pas in een volgende vergadering wordt een advies geformuleerd of ingestemd met het voorstel. Op deze wijze zijn de leden in de gelegenheid het onderwerp met hun achterban te bespreken. Leden van de GMR hebben zitting zonder last of ruggespraak. Verreweg het grootste deel van de adviesaanvragen wordt op deze wijze behandeld.

De te behandelen stukken worden aangeleverd door medewerkers binnen de stichting die hier bevoegd en verantwoordelijk voor zijn. Daar waar nodig hebben deze medewerkers of heeft het college van bestuur de ruimte gekregen om stukken toe te lichten. Vaak worden op deze momenten kritische vragen gesteld; dit alles met het doel het functioneren van de stichting te optimaliseren.

Niet over alle onderwerpen wordt door de GMR een formeel advies uitgebracht. De GMR houdt zich ook met andere onderwerpen bezig, in onderlinge discussies of gedachtewisselingen, of in overleg met medewerkers van de stichting of het college van bestuur.

Meer informatie

Dennis Lacroix​ (voorzitter)
Sjoerd van Geffen (secretaris), e-mail: vangeffensjoerd@gmail.com