Medezeggenschap

Goed onderwijs kan niet zonder betrokken ouders, leerlingen en medewerkers. Zij kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid en de plannen die moeten leiden tot kwalitatief goed onderwijs en een veilig, plezierig en zorgzaam schoolklimaat. Elke school heeft verplicht een MR.

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur.  Soms moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de MR over hun plannen met de school. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de MR geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.
Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).