GMR primair onderwijs

Alle basisscholen van de Veluwse Onderwijsgroep hebben een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) primair onderwijs (PO). Hier leest u meer over de samenstelling en de werkwijze van de GMR primair onderwijs.

Samenstelling GMR-PO

Sinds 2021-2022 heeft de GMR-PO een andere samenstelling, namelijk er nemen vier ouders en vier personeelsleden deel in de GMR-PO. Er zijn verschillende bijeenkomsten per jaar, waarin ook de afstemming met de MR-en van de scholen en de verbinding met de RvT wordt vormgegeven. Ieder lid van de GMR is contactpersoon van twee scholen (MR-en) en draagt zorg voor goede communicatie tussen de MR en GMR-PO. Er zijn verschillende bijeenkomsten per jaar, waaronder ook een themabijeenkomst waarbij alle MR-en worden uitgenodigd.

Werkwijze

De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de GMR-PO. Zij hebben vooroverleg met de directeur primair onderwijs, die tevens aanwezig is bij de GMR-PO vergaderingen, om actuele zaken te bespreken en vooraf de vergaderingen voor te bereiden.

De GMR-PO heeft als beleid dat advies- en instemmingaanvragen zoveel mogelijk eerst in oriënterende zin besproken worden. Pas als de GMR-PO voldoende geïnformeerd is, dan wordt een advies geformuleerd of ingestemd met het voorstel. Leden van de GMR-PO nemen zitting zonder last of ruggespraak. Verreweg het grootste deel van de adviesaanvragen wordt op deze wijze behandeld.

De te behandelen stukken worden aangeleverd door medewerkers binnen de stichting die hier bevoegd en verantwoordelijk voor zijn. Daar waar nodig hebben deze medewerkers of heeft het college van bestuur de ruimte gekregen om stukken toe te lichten. Vaak worden op deze momenten kritische vragen gesteld; dit alles met het doel het functioneren van de stichting te optimaliseren.

Niet over alle onderwerpen wordt door de GMR een formeel advies uitgebracht. De GMR houdt zich ook met andere onderwerpen bezig, in onderlinge discussies of gedachtewisselingen, of in overleg met medewerkers van de stichting of het college van bestuur.

Meer informatie

Ester Schrijver en Mark Visser (voorzitter)
Anita Wijngaards (secretaris), e-mail: a.wijngaards@veluwseonderwijsgroep.nl