Medezeggenschap voortgezet onderwijs

GMR voortgezet onderwijs
De GMR voortgezet onderwijs (VO) wordt samengesteld uit twee afgevaardigden per VO-school / SB. Het aantal beschikbare zetels in de GMR-VO kan worden gevuld door een evenredig aantal personeelsleden en ouders/leerlingen. Bij een volledige bezetting bestaat de GMR-VO uit 24 leden.
Binnen de GMR-VO is een aantal taken verdeeld. Zo heeft de GMR-VO een (plaatsvervangend) voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Tevens kent de GMR-VO een financiële commissie.
De GMR-leden onderhouden goede contacten met hun MR achterbannen op de scholen / SB en dragen zorg voor de communicatie tussen GMR en MR. Zodoende blijft de GMR goed op de hoogte van wat er op de scholen en het SB speelt.
Daarnaast staat de GMR-VO in nauw contact met de raad van toezicht. Meerdere malen per jaar vindt zowel formeel als informeel overleg met de raad van toezicht plaats.

Werkwijze
Het dagelijks bestuur van de GMR-VO bestaat uit de voorzitter en de secretaris. Zij hebben de dagelijkse leiding van de GMR-VO. In het agendaoverleg tussen het dagelijks bestuur en de sectordirecteur VO wordt kenbaar gemaakt welke, thema’s, stukken en voorgenomen besluiten de sectordirecteur VO aan de GMR wil voorleggen. Tevens worden de agendapunten die uit de GMR zelf komen in het agendaoverleg besproken. Vervolgens stelt de secretaris de agenda op en draagt er zorg voor, dat alle leden deze samen met de te bespreken stukken ontvangen.
De GMR vergaderingen beginnen met een overlegvergadering, waarbij de sectordirecteur VO en/of het college van bestuur aanwezig zijn. In dit deel van de vergadering kan de sectordirecteur VO en/of het college van bestuur zijn voorgenomen besluiten af adviesaanvragen toelichten en daarover vragen beantwoorden. Soms leidt dit overleg tot een aanpassingen in de voorliggende plannen. Het laatste deel van de vergadering is het besluitvormende deel van de vergadering. Hierbij is het bevoegd gezag niet meer aanwezig. De raad kan in dit deel eigenstandig zijn besluiten nemen t.a.v. de diverse verzoeken om instemming
dan wel advies. Naast de reguliere openbare GMR-vergaderingen vinden door het schooljaar heen overlegmomenten met de GMR-PO, scholingsbijeenkomsten, vergaderingen van werkgroepen, vergaderingen van de GMR-geledingen afzonderlijk, overleggen met vertegenwoordigers van vakbonden, etc. plaats. Dit alles heeft tot doel om de rol van GMR-VO zo goed mogelijk vorm te geven en de juiste input te leveren voor een optimaal functionerende Veluwse Onderwijsgroep.

Notulen
Contactpersonen:
Fabian Spiegelenberg (voorzitter) e-mail: f.spiegelenberg@veluwseonderwijsgroep.nl
Niek Bakker (secretaris), e-mail: n.bakker@veluwseonderwijsgroep.nl