Disclaimer

De Veluwse Onderwijsgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Veluwse Onderwijsgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van de Veluwse Onderwijsgroep. De Veluwse Onderwijsgroep behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van de Veluwse Onderwijsgroep.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Onze Algemene Inkoopvoorwaarden lees je hier.

Onze voorgezet onderwijs scholen bieden de mogelijkheid tot kluisverhuur aan.
Meer informatie hierover vind je op de website van de scholen zelf.