Omhoog
Aanmelden
Primair onderwijs

De Vorm‘Wij willen onze kinderen graag zoveel mogelijk leren, zodat zij een goede aansluiting zullen vinden op het voortgezet (speciaal) onderwijs en hun omringende maatschappij.

De Vorm is een katholieke basisschool voor speciaal onderwijs in de wijk De Maten in Apeldoorn. Speciaal onderwijs betekent onderwijs voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, het reguliere basisonderwijs niet kunnen volgen.  Wij werken aan het verzorgen van Passend Onderwijs, dat wil zeggen, tegemoetkomen aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Veel kinderen, die bij ons op school komen, hebben een moeilijke periode op de basisschool achter de rug. Vaak is het met plezier naar school gaan in die tijd verdwenen. Op verschillende manieren streven wij ernaar om dat plezier in school weer terug te geven. We werken aan een goede relatie tussen de leerkracht en leerling en de leerlingen onderling. De leerkracht toont belangstelling voor het kind, neemt de tijd en laat merken dat het kind de moeite waard is. We proberen het kind succeservaringen te geven en te laten opdoen door zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat hij/zij al kan.

Op De Vorm vinden we de gevoelens van veiligheid van de leerlingen van wezenlijk belang en werken daarom vanuit een positief pedagogisch klimaat en gebruiken de Kanjertraining. Daarnaast besteden wij veel tijd en energie aan taal en rekenen. Wij hanteren de methodieken:  ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’, “LIST” (Lezen is Top) en bij het rekenen “Met sprongen vooruit”.

www.sbodevorm.nl

Adres

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn
T: 055 – 533 54 72
E: directie@sbodevorm.nl 

 

Directie

Locatiedirecteur 
Onno Bevers

Clusterdirecteur 
Diederik Schakelaar